Show simple item record

dc.contributor.authorSara, Inker-Anni
dc.date.accessioned2012-07-09T08:33:27Z
dc.date.available2012-07-09T08:33:27Z
dc.date.issued2012-07-09
dc.identifier.issn0332-7779
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177119
dc.descriptionMedia muokkaa ajatuksiamme joka päivä. Sen mahti on kiistaton ja se vaikuttaa suuresti jokapäiväiseen elämäämme. Media vaikuttaa yhtälailla vähemmistö- kuin enemmistöyhteiskunnissakin. Omakielisten medioiden merkitys on suuri vähemmistöyhteisöissä. Tämä kirja käsittelee saamelaisen median yhteiskunnallisia vaikutuksia saamelaiseen yhteisöön. Tässä pohditaan, kuinka Sámi Radiopäivittäisellä työllään kehittää saamen kieliä ja kuinka se vahvistaa eripuolilla saamelaisaluetta asuvien saamelaisten yhteenkuuluvuutta uutisoimalla saamelaisista ympäri Saamenmaata. Sámi Radio on myös johtava uutismedia ja keskusteluareena saamelaisyhteisölle. Tämä julkaisu on Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006 suoritetunjournalistiikan pro gradu -tutkielman pohjalta Pohjoismaisessa Saamelaisinstituutissa toimitettu julkaisu.no_NO
dc.description.abstractOmakielisillä medioilla on merkittävä rooli vähemmistöyhteiskuntien kielen ja kulttuurin säilymiselle. Haastatteluaineistoon perustuvassa pro gradu tutkielmassani, jonka pohjalta tämä julkaisu on toimitettu, pohdin saamelaisen median, Sámi Radion, merkitystä saamelaisten yhteenkuuluvuuden vahvistumiselle, saamen kielen kehittymiselle ja saamelaisen yhteiskunnan demokratisoitumiselle. Tutkimustani varten olen haastatellut kahdeksaa saamelaistoimittajaa, joista kolme informanttia on Norjan puolen Sámi Radiosta Karasjoelta ja viisi informanttia YLE Sámi Radiosta Inarista. Tämä tutkimus on kirjoitettu saamelaistoimittajienammatillisesta näkökulmasta, jolloin se todennäköisesti poikkeaa kuulijan näkökulmasta koskien saamelaisradion merkitystä edellä mainituissa tutkimuskohteissa. Sámi Radiolla on olennainen asema saamelaisen yhteiskunnan agendanmäärittelijänä ja vallan vahtikoirana, mutta toisaalta myös saamelaisen maailmanarvojen ylläpitäjänä ja yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Sámi Radio on informanttieni mukaan media, joka tekee uutisia saamen kielellä saamelaisista ja saamelaisiin ihmisiin vaikuttavista asioista, saamelaisesta näkökulmasta käyttäen saamelaisia lähteitä. Näin se vahvistaa saamelaista yhteisöllisyyttä, saamelaisia arvoja ja tuo esille saamelaisia näkökulmia. Sámi Radio on tärkeä saamelaisten yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaja neljässä valtiossa asuvien saamelaisten keskuudessa. Se on poistanut monia ennakkoluuloja, koska radion välistyksellä saamelaiset ovat tulleet tietoisiksi eri puolilla saamelaisaluetta asuvista saamelaisista, oppineet kuulemaan eri murteita puhuvia saamelaisia ja saaneet tietoa heidän elinkeinoistaan ja elämäntavoistaan. Nykyajannuoret ja nuoret aikuiset tunnistavat ongelmitta eri saamen kielen murteet ja erilaiset saamen puvut. Sámi Radio on olemassa olollaan nostanut saamen kielen arvoa kielenä, koska saamenkieliset lähetykset ovat mahdollistaneet saamen kuulumisen virallisissa yhteyksissä. Radio on kohottanut saamelaisten kielellistä itsetuntoa, mikä puolestaan on lisännyt saamen kielen käyttöä. Nopeana sähköisenä mediana se myös levittää luomiaan uudissanoja saamelaisten arkikäyttöön. *********************************************************************************************************** Iežasgielat mediain lea mearkkašahtti rolla vehádatservodagaid giela ja kultuvrraseailluheamis. Jearahallanmateriálii vuođđuduvvi pro gradu -dutkosisttan suokkardalan sámi media, Sámi Radio, mearkkašumi sápmelaččaid oktiigullevašvuođanannemii, sámegiela ovddideapmái ja sámeservodaga demokratiseremii. Leanjearahallan iežan dutkamuša várás gávcci sámi doaimmaheaddji, geain golmmas leat NRK Sámi Radio diehtoaddi Kárášjogas ja vihtta diehtoaddi YLE Sámi Radios Anáris. Sámi Radios lea dehálaš sajádat sámi servodaga ageandda hábmemis ja válddigoziheaddjin, muhto nuppe dáfus maiddái sápmelaš máilmmi árvvuid bajásdoallin ja servodatlaš ságastallama boktaleaddjin. Sámi Radio lea mu informánttaid mielde media, mii geavaha sámi gálduid ja rahkada ođđasiid sámegillii sápmelaččaid birra ja sápmelaš olbmuide váikkuheaddji áššiid birra sámi oainnu vuođul. Dakko bokte dat nanne sámi servodaga ja árvvuid, ja buktá ovdan sámi oainnuid. Sámi Radio lea mearkkašahtti sápmelaččaid oktiigullevašvuođa dovddu nannejeaddji iešguđet njealji riikkas ássi sámiid gaskkas. Dat lea geahpedan ovdagáttuid,dan sivas go radio bokte sámit leat šaddan diđolažžan iešguđet sámi guovlluin ássisámiid diliin, leat oahppan gullat iešguđege sámi suopmana ja ožžon dieđuid sin ealáhusain ja eallindábiin. Dálá nuoramus buolva earuha njuovžilit sierra sámi suopmaniid ja iešguđege sámeguovllu gávttiid. Sámi Radio lea lokten sámegiela árvvu giellan. Sámegielat sáddagat leat dahkanvejolažžan dan, ahte sámegiella gullo virggálaš oktavuođain. Radio lea loktensápmelaččaid gielalaš iešdovddu, mii fas bealistis lea lasihan sámegielageavaheami. Jođánis elektrovnnalaš median Radio maiddái buktá ođđa sániid sápmelaččaid árgabeaivválaš atnui. *************************************************************************************************** For minority societies, media that use the language of that group play an important role in sustaining both their language and culture. In my Master’s thesis, I examine how Sámi Radio has strengthened the feeling of unity among Sami, promoted the language and made Sámi society more democratic. I interviewed eight Sámi journalists, three of whom work at NRK Sámi Radio in Karasjok and five who work at YLE Sámi Radio in Inari. Sámi Radio has an essential role to play in the Sámi society: it defines the agenda of and serves as a watchdog for the community, and it also reflects the values of Sámi society and initiates discussion about social issues. According to my informants, Sámi Radio is a medium, which by using Sami sources, broadcasts news in the Sámi language about Sámi and about issues that affect them, from a Sámi point of view. Thus, it strengthens the community and the values of the Sámi, by making Sámi perspectives visible. Sámi Radio plays an important role in consolidating a sense of unity among the Sámi who live in four different countries. It has removed many prejudices because, through the radio, the Sámi have become more aware of those groups that live in other Sámi regions. They have also become accustomed to listening to different dialects and becoming familiar with diverse Sámi sources of livelihood and lifestyles. Young people today easily identify the dialects and the traditional clothing of the different Sámi groups. Through its existence, Sámi Radio has also increased the value of Sámi as a language, because its broadcasts have made it possible to hear the Sámi language in official contexts. Sámi Radio has enhanced the linguistic self-esteem of the Sámi. This, in turn, has promoted the use of the Sámi language. Because communication by radio is fast, it quickly spreads new words coined by its journalists into common usageno_NO
dc.language.isofinno_NO
dc.relation.ispartofseriesDIEĐUT;2/2007
dc.subjectSámi Radiono_NO
dc.subjectmediano_NO
dc.subjectradiono_NO
dc.subjectsámi servodatno_NO
dc.subjectsápmino_NO
dc.subjectsámegiellano_NO
dc.titleSámi Radion toimittajien käsityksiä saamelaisen median tehtävistäno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Social history: 072no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Sami language: 031no_NO
dc.source.pagenumber86no_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dieđut [25]
    Dieđut - Sámi allaskuvlla máŋggadieđalaš čálaráidu

Show simple item record