Show simple item record

dc.contributor.authorJebens, Otto
dc.date.accessioned2012-07-04T13:37:27Z
dc.date.available2012-07-04T13:37:27Z
dc.date.issued2012-07-04
dc.identifier.isbn978-82-7367-025-0
dc.identifier.issn0332-7779
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177083
dc.descriptionHvem eier jorda i Finnmark? Dette har vært et av de heteste politiske spørsmål i Norge de siste 30 år. I løpet av 1800-tallet utviklet jurister og embetsmenn teorien om at Kongen, dvs. staten, var å anse som eier av jorda i Finnmark. Som resultat av Alta-saken ble Samerettsutvalget oppnevnt i 1980. Det tok nesten 25 år før Stortinget kunne gjøre et lovvedtak om eiendomsretten til land og vann i Finnmark. Resultatet var Finnmarksloven fra 2005. Arbeidene fra Otto Jebens’ hånd har hatt en avgjørende betydning for resultatet av denne utviklingen. De to første delene av boken er et sammendrag av forfatterens doktoravhandling om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark fra 1999. ”Denne avhandlingen inneholder en grundig historisk redegjørelse for samisk bruksutøvelse og rettsopp­fatning, og er for en stor del basert på kildemateriale som ikke tidligere var kjent. Med utgangspunkt i norske tingsrettslige prinsipper, anvendt i lys av særtrekkene ved den samiske kultur, konkluderte forfatteren med at den samiske befolkningen gjennom århundrer hadde utøvet en bruk av området som oppfylte kravene til erverv av eiendomsrett” (fra Sverre Erik Jebens’ forord). Tredje del redegjør for rettsutviklingen etter 1999. Den gir et bilde av et tidskifte i synet på spørsmålet om samiske rettigheter i Indre Finnmark. Fjerde del er en tidligere publisert artikkel med en analyse av ILO-konvensjon nr 169 om rettigheter for urfolk og stammefolk i selvstendige stater, med sikte på eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark. Både politikeres og medias håndtering av spørsmål rundt Finnmarks­loven viser at det er et stort behov for saklig informasjon om grunn­laget for denne loven. Boken gir en kortfattet og oppdatert oversikt over ett av de viktigste rettspolitiske spørsmålene i Norge i nyere tid. Den henvender seg til alle som er interessert i samerettslige spørsmål.no_NO
dc.description.abstractDenne boken angår ett av de viktigste rettspolitiske spørsmålene i Norge i nyere tid, nemlig forvaltningen av land og vann i Indre Finnmark. Samtidig angår den rettstillingen til Norges urbefolkningsminoritet, samene. Boken består av tre deler. Del A og B bygger på forfatterens doktoravhandling om eien¬domsretten til grunnen i Indre Finnmark, som forelå i 1999. Denne avhand¬lingen inneholder en grundig historisk redegjørelse for samisk bruks-utøvelse og rettsoppfatning, og er for en stor del basert på kildemateriale som ikke tidligere var kjent. Med utgangspunkt i norske tingsrettslige prinsipper, anvendt i lys av særtrekkene ved den samiske kultur, konkluderte forfatteren med at den samiske befolkningen gjennom århundrer hadde utøvet en bruk av området som oppfylte kravene til erverv av eiendomsrett. Basert på en tilsvarende analyse av lovgivning og forvaltningspraksis antok forfatteren at denne retten ikke var gått tapt som følge av norske statsmyndigheters senere disposisjoner, fordi disse var av hoved¬sakelig forvaltningsrettslig, ikke privat-rettslig karakter. Også folkerettslige kilder ble anvendt i avhandlingen, og støttet den konklusjon forfatteren hadde kommet til på grunnlag av tradisjonelle norske rettskilder. Forfatterens konklusjon, at grunnen i Indre Finnmark tilhører den samiske befolkningen der, vakte en viss oppsikt da den ble lansert. Den har imidlertid blitt styrket etter tusenårsskiftet, både i form av tilslutning fra andre ledende norske jurister og ved norske domstolers avgjørelser i saker som gjelder parallelle spørsmål. Finnmarksloven, som ble vedtatt i 2005, etablerer en felles forvaltning av land og vann i Finnmark, bestyrt av samer og etniske nordmenn. Den innebærer således et markert avvik fra tidligere rettsoppfatning, som klarest var uttrykt i loven om ”Statens umatrikulerte grunn” av 1965. Bokens del C redegjør for rettsutviklingen etter at forfatterens avhandling forelå i 1999. Den gir et interessant bilde av et tidskifte i synet på spørsmålet om samiske rettigheter i Indre Finnmark. Dette vil forhåpentligvis føre til en balansert utnyt¬telse og en rettferdig fordeling av ressursene der, samtidig som det tilkjennegir at Norge vil oppfylle sine folkerettslige forpliktelser i forhold til sin urbefolknings¬minoritet. Til slutt i boken er inntatt forfatterens artikkel ”Finnmarkslov og folkerett” fra tidsskriftet ”Lov og Rett” for 2005. Denne artikkelen inneholder en analyse av ILO-konvensjon nr 169 om rettigheter for urfolk og stammefolk i selvstendige stater, med sikte på eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark. Som tittelen i artikkelen antyder, stod ILO-konvensjon nr 169 sentralt ved utarbeidelsen av Finnmarksloven, i tillegg til norske tingsrettslige prinsipper, anvendt på samiske premisser. Sverre Erik Jebensno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesDIEĐUT;2/2010
dc.subjectsameno_NO
dc.subjectsamerno_NO
dc.subjectrettshistorieno_NO
dc.subjectfolkerettno_NO
dc.subjectsedvaneno_NO
dc.subjecteiendomsrettno_NO
dc.subjectgrunneierno_NO
dc.subjectFinnmarkno_NO
dc.titleDet rettshistoriske og folkerettslige grunnlag for eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmarkno_NO
dc.typeDoctoral thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::The study of folklore, Ethnology: 100::Ethnology: 102no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349no_NO
dc.source.pagenumber126no_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dieđut [25]
    Dieđut - Sámi allaskuvlla máŋggadieđalaš čálaráidu

Show simple item record